Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

Alle ECD’s op een rijtje

Werkbezoek Rwanda december 2016

Hier een berichtje vanuit Kigali waar ik alweer voor de vijfde maal verblijf.

Dit keer is Albert Wiersma, de penningmeester van Stichting Wings of a Brighter Future mee geweest voor een verblijf van vier weken. We zijn vrijwel meteen op pad gegaan met een rondje langs alle ECD’S om te informeren en controleren of alles naar ieders wens is.

 • IMANZI ECD in Kagugu, Kigali heeft dringend uitbreiding nodig, er is al begonnen met de bouw van een derde lokaaltje maar dan nog is het aantal leerlingen te groot. Er is een limiet gesteld aan het toegestane aantal leerlingen als je nog verantwoord les wilt geven. Beter is het uit te zien naar een ander gebouw voor het openen van nog een ECD. Hierover is overleg gaande.
 • INDATWA ECD in Gisozi is echt te klein voor meer dan zo’n 20 kinderen. Het vinden van een grotere ruimte blijft lastig in deze wijk van Kigali en vaak ook is de huurprijs te hoog. Hier moet op korte termijn een definitieve oplossing gevonden worden.
 • IMENA ECD in Rilima, gehuisvest in een bestaand schoolgebouw, doet het uitstekend. Het aantal leerlingen blijft stijgen. De topklas is door naar het primair onderwijs en de startklas stroomt al weer aardig vol. De middenklas is goed gevuld. Deze ECD straalt van energie, warmte en kleur in alle speelleerhoeken, mooi om te zien. Ook hier zijn we trots!
 • KABUKUBA ECD in Juru krijgt volgende week nog een aanvulling op lesmaterialen en een speelhoek wordt verder ingericht. Het begin is er. Het is wel even wennen aan zoveel nieuwe speel- en leermogelijkheden.
 • Inmiddels zijn er 60 stoelen en 15 groepstafels besteld voor URUMURI ECD in Kabeza in Kigali, zodat ook daar alle kinderen in het nieuwe schooljaar, aanvang 22 januari, een eigen plekje krijgen. De timmerlieden zijn druk aan het werk hiermee. In deze ECD, gehuisvest in een ruim woonhuis met meerdere kamers, worden ook speelleerhoeken ingericht met allerlei lesmaterialen, opgeborgen in zakken die aan opbergschappen gehangen kunnen worden. Verder zal nog bekeken moeten worden wat te doen aan herstel van bestaande toiletten en het buitenterrein om ook de hygiëne en veiligheid te waarborgen.
 • KURANEZA ECD in Kinyinya in Kigali bestaat al een paar jaar maar Wings of a Brighter Future heeft besloten om de twee nieuwe lokalen die onlangs bijgebouwd zijn te voorzien van meubilair voor 60 kinderen en opbergschappen met lesmaterialen bestemd voor enkele speelleerhoeken.
 • Toevalligerwijs kom ik in contact met een man die iemand zoekt die op ECD LA DIVINE in Kanombe, Kigali de caregivers kan coachen. Ik raakte diep onder de indruk van de wijze waarop een echtpaar geheel belangeloos hun vrij grote woning ter beschikking heeft gesteld en heeft ingericht als ECD en hoe caregivers zich inzetten in een buitenwijk van Kigali waar zoveel kinderen met nagenoeg geen toekomstperspectief toch een kans krijgen om naar een pre-school te gaan. Deze caregivers geven onderwijs aan zo’n 50 kinderen waaronder enkele meervoudig gehandicapte kinderen. Deze ECD krijgt spoedig aanvullende lesmaterialen.

Uiteindelijk zorgt Stichting Wings of a Brighter Future ervoor dat een ECD ingericht wordt met tafels en stoelen, opbergschappen met voldoende lesmaterialen opgeborgen in zakken, vloermatten, schoolborden, aankleding van het lokaal, misschien hier en daar een likje verf en verder volgt er natuurlijk controle op hygiëne en veiligheid, de staat van het gebouw zelf en de aanwezigheid van voldoende toiletten.
En het bijzondere van dit alles is dat U daar nou letterlijk aan bijdraagt door het overmaken van een donatie, groot en klein en dat daardoor inmiddels meer dan 400 kleuters in de leeftijd van 3 tot 6 jaar iedere dag naar een pre-school gaan en daarmee meer kans hebben op toekomstperspectief!!!
Wings of a Brighter Future ondersteunt inmiddels zeven ECD’S in twee jaar tijds. We zijn trots!!
Hartelijk dank en Uw donatie blijft natuurlijk welkom!!

Met vriendelijke groet mede namens het bestuur WoaBF,
Steve Kamanzi en Liesbeth van Helmond.

 

Here is a message from Kigali in Rwanda where I residence for the fifth time.

This time Albert Wiersma, the treasurer of the Foundation Wings of a Brighter Future joined me for a stay of four weeks. We almost immediately went on the road with a tour along all ECD’s to inform and make sure everything is to everyone’s liking. IMANZI ECD in Kagugu Kigali urgently needed expansion and has already begun construction of a third classroom but still the number of pupils is too large. There is a limit to the allowable number of students if you want to give responsible teaching. It is better to look for another building to open another ECD. This consultation is ongoing.

 • INDATWA ECD in Gisozi is really too small for more than about 20 children. Finding a larger space remains difficult in this district of Kigali and often, the rent is too high. It should find a permanent solution in the short term.
 • IMENA ECD in Rilima, housed in an existing school building, it does well. The school continues to rise. The top class is through to primary school and start class runs already pretty full. The middle class is well stocked. This ECD exudes energy, warmth and colour in all game corners, nice to see. Again, we are proud!
 • KABUKUBA ECD in Juru get next week, in addition to teaching materials and a play area is also furnished. It is a start. It takes some getting used to so many new games and learning opportunities.
 • Meanwhile, there are 60 chairs and 15 tables group ordered URUMURI ECD in Kabeza in Kigali, so also there all the children in the new school year, starting January 22, have their own spot. The carpenters are busy at work. In this ECD, housed in a spacious house game theory angles are also equipped with several rooms, with all course materials, stored in bags that can be hung on storage shelves. Further, it will be what to do yet viewed on repair of existing toilets and the outside area to also ensure the hygiene and safety.
 • KURANEZA ECD in Kinyinya in Kigali has been around for a few years but Wings of a Brighter Future has decided the two new premises built recently are equipped with furniture and storage shelves for 60 children with learning materials for some game corners.
 • Coincidentally, I will be in contact with a man who is looking for someone who can coach the caregivers in ECD LA DIVINE in Kanombe, Kigali. I was deeply impressed by the manner in which and how a couple has made unselfishly contribute their rather large house and has decorated as ECD and how caregivers are committed in this suburb of Kigali where many children with virtually no prospects still have a chance in order to go to a pre-school. These caregivers provide education for about 50 children including several children with multiple disabilities. The ECD will soon supplementary teaching materials.

Eventually Foundation Wings of a Brighter Future ensures that an ECD is furnished with tables and chairs, storage shelves stored with adequate teaching materials in bags, floor mats, blackboards, decoration of the room, household materials, maybe the odd lick of paint and continue to follow of course control of hygiene and safety and the condition of the building itself and the presence of sufficient toilets.
And the special thing about this is that you as well literally adds the result now about making a donation, big or small, and that more than 400 children aged 3 to 6 years every day to go to pre-school and thus have prospects more opportunity !!!
Wings of a Brighter Future now supports seven ECD’S in two years time. We are proud !!
Thank you, and your donation is welcome !!

Sincerely on behalf of the board WoaBF,

Steve Kamanzi and Liesbeth van Helmond.