Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

Geen onderwijs, maar voor ons tóch werk aan de winkel

Zoals jullie in het aangrijpende verhaal van country director Léonard Ntibazubugingo hebben kunnen lezen, heeft het corona/Covid-19 virus onder andere grote impact op de kinderen in Rwanda en daarmee óók op het onderwijs daar. Kinderen konden maanden niet naar school en onderwijs ‘op afstand’ behoort slechts in weinig gevallen tot de mogelijkheden. Het is dus een enorme uitdaging om tóch op enigerlei wijze aan kennisoverdracht te doen. Ter plaatse doet iedereen binnen de mogelijkheden zijn uiterste best.

Mogelijk gaan de scholen in de maand oktober weer open.

Sommige zaken liggen voor ons even stil…

Voor wat onze concrete bijdrage ter plekke betreft, kunnen we op dit moment even niet zo veel doen. De lesmaterialen die we afgelopen december hebben uitgedeeld, liggen vooralsnog te wachten tot de kinderen er weer mee aan de slag kunnen. Het geplande bezoek van de voorzitter en de penningmeester aan Rwanda in oktober zal geen doorgang vinden, het is nog hoogst onzeker wanneer dit bezoek wel zal plaatsvinden.

…maar achter de schermen werken we ‘gewoon’ door

In Nederland staat dankzij een aantal gulle donaties alweer een tweede transport van maar liefst 28 dozen vol lesmaterialen kant en klaar ingepakt te wachten op vervoer naar Rwanda. Allemaal vlijtige handen die de afgelopen tijd ongevraagd achter de naaimachine kropen, lesmaterialen maakten of materiaal aanleverden: geweldig. We zijn er iedere keer weer erg blij mee. Dank aan allen!

In Rwanda is Leonard Ntibazubugingo in onderhandeling met een timmerman om voor een mooie prijs tafels en stoelen te leveren voor de 190 kinderen van ECD Icyerekezo. Dit is mede mogelijk dankzij een mooie donatie van een voormalige stichting houtbewerking hier in Nederland.

Een nieuw gezicht

Er heeft zich een nieuwe Rwandese vrijwilliger gemeld! Justin Mugabo is teamleider van de ECD Icyerekezo in Nyarugenge. Hij vindt het onderwijsproject beslist de moeite waard om een bijdrage aan te leveren en hij denkt graag mee aan de toekomst ervan. Op onze website kunnen jullie meer informatie over Justin vinden.

En nu?

We kunnen slechts de hoop uitspreken dat de kinderen in Rwanda snel weer kind mogen en kunnen zijn. En dat iedereen deze moeilijke tijd zo goed als mogelijk is binnen de omstandigheden, doorkomt.

Kijk naar elkaar om en zorg voor elkaar. Samen staan we sterk.

   

No education, but there is still work to be done

As you read in the poignant story by country director Léonard Ntibazubugingo, the Covid-19 virus has a major impact on the children in Rwanda and therefore also on their education. Children were not able to go to school for months and ‘distance’ education is only an option in very few cases. It is therefore a huge challenge to do any kind of knowledge transfer. Everyone does their utmost on site, within the limits of what is possible.

The schools may reopen in October.

Some things are on hold for us …

As far as our contribution on the ground is concerned, we cannot do much at the moment. The teaching materials that we handed out last December are waiting to be used by the children. The planned visit of the chairman and the treasurer to Rwanda in October will not take place. And at the moment it is uncertain when this visit will be possible.

… but we ‘just’ keep working behind the scenes

In the Netherlands, thanks to a number of generous donations, a second transport of no less than 28 boxes full of teaching materials is packed and ready for transport to Rwanda. There were many diligent hands that recently got behind the sewing machine to make teaching materials or to supply materials: wonderful. We are always very grateful for this. Thanks to all!

In Rwanda, Leonard Ntibazubugingo is negotiating with a carpenter to supply tables and chairs for the 190 children of ECD Icyerekezo at a great price. This is partly possible thanks to a nice donation from a former woodworking foundation here in the Netherlands.

A new face

A new Rwandan volunteer has registered! Justin Mugabo is team leader of the ECD Icyerekezo in Nyarugenge. He certainly thinks the educational project is worthwhile contributing to. And he likes to think about its future. You can find more information about Justin on our website.

And now?

We really hope that the children in Rwanda can be children again soon and attend school. And that everyone gets through this difficult time as best as they can under the circumstances.

Look after each other and take care of each other. Together we are strong.