Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

Een nieuwe lente, een nieuwe start

Op 21 maart 2021 was het dan zover. Na exact vijf jaar intensief werk droegen we onze stichting Wings of a Brighter Future officieel over aan de mensen ter plaatse in Rwanda. Zij gaan ons mooie werk voortzetten onder de naam Paraclito.

Uiteraard laten we ze niet zomaar los: voorlopig blijven we op de achtergrond een helpende hand bieden om hen op weg te helpen. Want het blijft een uitdaging om elke dag zo’n 700 kinderen van 4,5 en 6 jaar op allerlei gebied te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Wat hebben we de afgelopen jaren allemaal gedaan en bereikt? In een notendop.

ECD’s opgezet

 • We hebben in totaal 11 ECD’s ingericht met meubilair, vloermatten en heel veel lesmaterialen
 • er is een toiletgebouw gebouwd bij een ECD
 • bij twee ECD’s konden we een watervoorziening realiseren
 • elke ECD heeft een uitgebreide handleiding ontvangen vol foto’s en suggesties voor het gebruik van de lesmaterialen
 • de leerkrachten zijn in groepen gecoacht

Lesmaterialen geregeld

 • Particulieren en  kringloopwinkels hebben enorme hoeveelheden gratis speelgoed en lesmateriaal beschikbaar gesteld
 • er zijn honderden opbergzakken voor het lesmateriaal gemaakt
 • we kregen heel veel kinderboeken, bijvoorbeeld over de belevenissen van Cat & Dog
 • vrijwilligers zijn druk geweest met het zelf maken van lesmateriaal
 • er was zodoende een eerste transport van 34 dozen bomvol lesmaterialen
 • en een tweede transport van 28 dozen gaat nog volgen!

Geld ontvangen

 • Particulieren en bedrijven doneerden kleinere maar soms ook grote bedragen, waardoor  we ter plekke onder andere grote aantallen tafels en stoelen konden aanschaffen
 • we organiseerden een kerstmarkt,verkoop van zelfgemaakte spulletjes op onder andere Koningsdag en een sponsorloop op een basisschool
 • door de donaties konden we hier in Nederland prachtige fotokaarten laten drukken voor de verkoop

Hulp gehad

 • Heel veel enthousiaste vrijwilligers in Nederland hebben ieder op eigen wijze hun ervaring, kennis en/of handigheid ingezet bij het maken van lesmateriaal, bij het bouwen, onderhouden en vullen van de website en bij alle administratie en activiteiten achter de schermen
 • even zo enthousiaste en betrokken mensen ter plaatse in Rwanda zorgden dat we onze plannen daadwerkelijk konden realiseren.

Kortom

Talloze mensen hebben zich met hart en ziel ingezet om de droom van kansarme kinderen in Rwanda te realiseren: naar school kunnen! Kennis vergaren, vragen stellen, ontdekken. Maar ook leren samenwerken, samen spelen en vrienden maken.

WoaBF heeft hierin voor veel Rwandese kinderen een belangrijke rol gespeeld en we zijn trots op wat we samen hebben bereikt.

Paraclito neemt het stokje nu van ons over. Met een gedegen basis die de kinderen in Rwanda een toekomst biedt. Wij blijven ze vanuit Nederland waar nodig op de achtergrond steunen. Want we hebben allemaal nog steeds dat ene doel voor ogen: kansen creëren voor kinderen die dit nodig hebben.

Heel veel dank aan allen die dit avontuur samen met ons mogelijk hebben gemaakt.

Dit is letterlijk een succesverhaal in een notendop. Benieuwd naar wat er allemaal preciés in die vijf jaren gebeurd en gedaan is of hoe u nog steeds een bijdrage aan dit project kunt leveren?

Kijk dan vooral nog eens op onze website!

A new spring, a new start

On March 21, 2021, the moment was there. After exactly five years of intensive work, we officially handed over our Wings of a Brighter Future foundation to the people on the ground in Rwanda. They will continue our beautiful work under the name Paraclito.

Of course we will not let them go just like that: for the time being we will continue to lend a helping hand, in the background, to get them on their way. Because it remains a challenge to support about 700 children aged 4, 5 and 6 in their development every day and in all kinds of areas.

What have we all done and achieved in recent years? In a nutshell.

We established ECDs

 • We furnished a total of 11 ECDs with furniture, floor mats and lots of teaching materials
 • A toilet building has been built at an ECD
 • We were able to realize a water supply for two ECDs
 • Each ECD has received an extensive manual full of photos and suggestions for the use of the teaching materials
 • The teachers were coached in groups

We arranged teaching materials

 • Individuals and thrift stores have provided enormous amounts of free toys and teaching materials
 • Hundreds of storage bags have been made for the teaching materials
 • We received a lot of children’s books, for example about the experiences of Cat & Dog
 • Volunteers have been busy making their own teaching materials
 • There was a first transport of 34 boxes packed with teaching materials
 • and a second transport of 28 boxes will follow!

We received money

 • Private individuals and companies donated smaller but sometimes also large amounts, which meant that we were able to purchase large numbers of tables and chairs on the spot.
 • We organized a Christmas market, a sale of homemade stuff on King’s Day and a sponsored walk at a primary school
 • Thanks to the donations, here in the Netherlands we had beautiful photo cards printed which we can sell

We had help

 • Many enthusiastic volunteers in the Netherlands have each used their experience, knowledge and / or skill in creating teaching materials, in building, maintaining and filling the website and in administrative and other activities behind the scenes.
 • Equally enthusiastic and committed people on the ground in Rwanda ensured that we could actually realize our plans.

In short

Countless people have put their heart and soul into realizing the dream of underprivileged children in Rwanda: to be able to go to school! Gathering knowledge, asking questions, discovering. But also learning to work together, play together and make friends.

WoaBF has played an important role in this for many Rwandan children and we are proud of what we have achieved together.

Paraclito is now taking over from us. With a solid basis that offers the children in Rwanda a future. When necessary, we will continue to support them from the Netherlands. Because we all still have that one goal in mind: to create opportunities for children who need it.

Many thanks to all who made this adventure possible with us.

This is literally a success story in a nutshell. Curious about what exactly happened and was done in those five years? Or how you can still contribute to this project?

Take a look at our website!