anbi-1Per 21 maart 2016 heeft Wings of a Brighter Future de ANBI status behaald. Hieronder kunt u de (bijgewerkte) stukken inzien die Wings of a Brighter Future daarvoor heeft ingediend.

Doelstelling Wings of a Brighter Future

Het bevorderen, financieren en stimuleren van onderwijs voor kansarme jonge kinderen in ontwikkelingslanden en het opzetten van ECD centers (Early Childhood Development) voor deze kinderen, in het bijzonder in Rwanda en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Deze kinderen krijgen een lesaanbod waarin voorbereidend reken- en taalonderwijs en de ontwikkeling van motorische, sociale, emotionele en creatieve vaardigheden centraal staat. Wanneer zij na zo’n 3 jaren pre-school naar de lagere school gaan, zijn ze beter voorbereid. De ouders worden hier zoveel mogelijk bij betrokken en dragen mede zorg voor het voortbestaan van de ECD centers.

Kigali – Nijmegen juli 2018

Beleidsplan Wings of a Brighter Future

Voorgeschiedenis

In oktober 2014 raakten twee mensen met elkaar aan de praat in de laatste 30 minuten van een vliegreis naar Rwanda en ontdekten dat zij eenzelfde passie delen. Uit deze ontmoeting is een initiatief ontstaan onder de naam “ Wings of a Brighter Future ”, een onderwijsproject voor kinderen in Rwanda. Deze stichting heeft als doel het bevorderen, financieren en stimuleren van onderwijs voor kansarme jonge kinderen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Wings of a Brighter Future tracht haar doel te bereiken door het opzetten van
ECD centers (Early Childhood Development / pre-schools) voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Momenteel zijn er in Rwanda nog onvoldoende voorzieningen specifiek voor deze leeftijdsgroep. Veel kinderen zijn zeer kwetsbaar, hebben een of geen ouders meer, leven in primitieve omstandigheden en grote armoede, leven van te weinig en veelal eenzijdige voeding, volgen geen onderwijs vanwege geldproblemen, eigenlijk een uitzichtloze situatie. Wings of a Brighter Future wil graag de gemeenschap een handje helpen door plaatselijk nog meer ECD centers op te zetten.

Het is van groot belang dat jonge kinderen naar een pre-school gaan waar zij vaardigheden krijgen aangeboden om zich voor te bereiden op vervolgonderwijs.
Zonder pre-school mogelijk sneller uitval in de eerste leerjaren op de lagere school, instapniveau is meteen al hoog, inhaalslag is vrijwel niet mogelijk,
Voor veel kinderen is het dan niet echt leuk en zij moeten knokken om zich te kunnen handhaven.

De meest kwetsbare kinderen moeten een kans krijgen naar school te gaan!
Wings of a Brighter Future zet zich in om déze kinderen te ondersteunen.
Deze inzet vraagt dan ook transparantie en verantwoording. De financiële middelen zijn bedoeld voor het opstarten en inrichten van ECD centers om deze vervolgens zelfstandig te laten draaien.

Doelstellingen

Jonge kinderen krijgen voorbereidend onderwijs en wanneer deze kinderen na zo’n 3 jaren naar de lagere school gaan, zijn ze beter ontwikkeld en voorbereid op het vervolgonderwijs.
Zij hebben een aanbod gehad in voorbereidend reken- en taalonderwijs evenals vaardigheden in motorische, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling zoals muziek, dans en handvaardigheden.

Voortgangsactiviteiten

 • Het reeds bestaande curriculum voor kinderen van 3 tot 6 jaar verder uitbreiden, keuze van lesactiviteiten en hoe uit te voeren in de praktijk.
 • Ontwikkelen van het klassemanagement, opzetten van een eenvoudig leerlingvolgsysteem, schoolrapport, dag-, week-, jaarrooster.
 • Ontwikkelen van pedagogisch en didactisch handelen, hoe omgaan met leer- en gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden, hulpvragen over onverwachte situaties in onderwijs en opvoeding.
 • Coachen in de praktijk van gecertificeerde caregivers.
 • Uitwisselen van informatie onderling en met andere ECD centers. Het organiseren van bijeenkomsten met ouders en overige betrokkenen.
 • Ontwerpen en maken van lesmaterialen.
 • Inrichten van binnen- en buitenterrein met uitdagende spelmaterialen.

Kigali – Nijmegen juli 2018

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling

 • Mevr. E. van Helmond, voorzitter
 • Mevr. D. Massée, secretaris
 • Dhr. A. Wiersma, penningmeester

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Mevr. E. v Helmond, oprichter

Kigali – Nijmegen juli 2018

Realisatie tot nu toe en voorlopige planning

Het opstarten van een ECD / pre-school gaat niet zomaar. Er is vooraf veel en nauw overleg met de lokale gemeenschap, samenwerking met enkele andere organisaties. Soms zelfs beschikt de een al over ruimte, de ander heeft gekwalificeerde leerkrachten.

Stichting Wings of a Brighter Future zorgt voor verfraaiing en inrichting van een ECD. Hoe is de situatie ter plekke, de veiligheid, hygiëne, bereikbaarheid, watervoorziening etc. Indien nodig bouw van toiletten, schilderen van lokalen, plaatsen van hekwerk i.v.m. de veiligheid, inrichting van speelterrein, aanschaf meubilair en opbergschappen voor lesmaterialen etc.

 • IMANZI ECD in Kagugu, Kigali, gevestigd in een voomalig woonhuis, 2 lesruimtes en 76 leerlingen. Op het buitenterrein is een extra lesruimte aangebouwd en een toiletgebouw.
 • INDATWA ECD in Gisozi, Kigali, 1 lesruimte in een woonhuis met toilet en 23 leerlingen maar er wordt gezocht naar meer ruimte want er is permanent sprake van een wachtlijst.
 • IMENA ECD in Rilima, Bugesera district, gevestigd in een schoolgebouw, 3 ruime klaslokalen met 77 leerlingen. Buitenterrein met toiletgebouw.
 • KABUKUBA ECD in Juru, Bugesera district, gevestigd in een schoolgebouw, 2 klaslokalen en 42 leerlingen. Buitenterrein met nieuw toiletgebouw.
 • URUMURI ECD in Kabeza, Kigali, gevestigd in een voormalig woonhuis, 6 lesruimtes en 40 leerlingen. Buitenterrein met toiletgebouw.
 • KURANEZA ECD in Kinyinya, Kigali, gevestigd in een splinternieuw schoolgebouw, 3 ruime klaslokalen en 108 leerlingen. Buitenterrein met toiletgebouw. Op hetzelfde terrein is er een 4 klassige lagere school.
 • ARCHANGEL ECD in Musanze, gevestigd in een voormalig woonhuis, 3 lesruimtes en 72 leerlingen. Buitenterrein met toiletgebouw.
 • LA DIVINE ECD in Kanombe, Kigali, gevestigd in een groot gebouw met 6 lesruimtes en 162 leerlingen. Buitenterrein met toiletgebouw. Er is een 3 klassige lagere school op hetzelfde terrein.
 • REBERO ECD in Shyara, gevestigd in een groot schoolgebouw met 6 klaslokalen. Buitenterrein met toiletgebouw. In najaar 2018 zullen 3 klaslokalen in gebruik worden genomen met een te verwachten aantal leerlingen van 90.
 • KABUYE ECD in Nyarugenge, gevestigd in een schoolgebouw, 3 klaslokalen. Buitenterrein met toiletgebouw en een afzonderlijk gelegen ruime hal. In najaar 2018 zullen de klaslokalen in gebruik worden genomen met een aantal van 96 leerlingen.

Ruim 750 kinderen in 10 pre-schools zullen ondersteund worden door Stichting Wings of a Brighter Future. De pre-scholen draaien allen zelfstandig o.l.v. een teamleider en plaatselijk opgeleide leerkrachten (caregivers). Ouders raken betrokken. De plaatselijke beroepsbevolking werkt mee aan de inrichting van de klaslokalen en het maken van meubilair. Een grote groep mensen heeft hiermee dus ook een inkomen.

De ouders betalen voor zover mogelijk een klein bedrag aan schoolgeld. Dit geld wordt gebruikt voor het salaris van leerkrachten en soms ook voor de huur van het gebouw. Ook wordt er waar mogelijk geld gereserveerd voor vervanging van de inboedel.

Het beleid van Wings of a Brighter Future is erop gericht in 5 jaar tijds minimaal zo’n 1000 kinderen op een pre-school te plaatsen. We hebben al veel donaties mogen ontvangen en veel hulp voor allerlei hand– en spandiensten. Ook worden activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen.

Kigali – Nijmegen juli 2018

Contactgegevens Wings of a Brighter Future

Kamer van Koophandel 65641272
RSIN 856200517
Postadres Vossenlaan 226, 6531 SW Nijmegen
☏ NL +31 629377735
☏ RW +250 782 356 132
netherlands@wingsofabrighterfuture.nl
 rwanda@wingsofabrighterfuture.nl

Bank
Nederland
NL 86 ABNA 0511 2929 96
Swift code : ABNANL2A
Rwanda
KCB Rwanda 4490509464
Swift code : KCBLRWRW

Reglement Financieel Toezicht

Binnen Wings of a Brighter Future functioneert een toezichthouder financiën (hierna “toezichthouder”) ter ondersteuning van de financiële bestuurstaken.

 1. De toezichthouder wordt benoemd door het Bestuur voor een periode van 3 jaar. Deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden.
 2. De toezichthouder voert zijn taak uit als vrijwilliger en onafhankelijk van het Bestuur. De functionaris kan niet tevens lid zijn van het Bestuur.
 3. Alvorens het Bestuur Jaarrekening en Balans van enig jaar goedkeurt, wint zij advies in van de toezichthouder.
 4. De toezichthouder ontvangt daartoe tijdig, schriftelijk, alle noodzakelijke financiële gegevens van de penningmeester. Waar nodig licht de penningmeester de gegevens mondeling toe.
 5. De toezichthouder gaat de correctheid en compleetheid na van de Jaarrekening en de Balans en rapporteert zijn conclusies in een verslag voor het Bestuur.
 6. De toezichthouder draagt geen verantwoordelijkheid voor Jaarrekening en Balans.
 7. De toezichthouder is geheimhouding verplicht over de verstrekte (financiële) gegevens naar derden.

Vastgesteld door het Bestuur op 20 augustus 2018